Regulamin sklepu

§ 1 - Definicje

 1. CSB - podmiot prowadzący Serwis:
  Centrum Synergii Biznesu Adam Chrzanowski ul. Syrenki 31 m 10 Łódź 91-496, NIP: 725-184-38-57, www.csb.info.pl
 2. Użytkownik, to osoba uruchamiająca Serwis należący do Administratora na dowolnym urządzeniu umożliwiającym wyświetlanie stron www.
 3. Klient, to Użytkownik, który dokona zakupu w Serwisie.
 4. Serwis, strona internetowa dostępna pod adresem www.pozycjonowanie.kursyonline.eu

§ 2 - Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Wszelkie zebrane przez CSB dane osobowe służą wyłącznie prawidłowemu zrealizowaniu złożonego przez Klienta zamówienia oraz informowania Go na bieżąco o postępach realizacji i zmianach w ofercie Serwisu.
 3. CSB zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Serwisie, w Regulaminie oraz produktach i usługach dostępnych w Serwisie.
 4. CSB w szczególności zastrzega sobie prawo do dodawnia, usuwania i zmiany  produktóa i usług dostępnych w Serwisie zwłaszcza w zakresie elementów składowych oraz cen.
 5. Dostarczając CSB dane do realizacji zamówienia, Klient wyraża zgodę na natychmiastowe uruchomienie usługi rezygnując tym samym z 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.
 6. Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. W przypadku wskazania wcześniejszego terminu realizacji usługi lub dostarczenia produktu - krótszego niż 14 dni, użytkownik rezygnuje z prawa opisanego w ust. 6, a prawo odstąpienia od umowy przysługuje do dnia uruchomienia usługi / dostarczenia produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje po uruchomieniu usługi na podstawie dostarczonych przez Klienta danych.
 9. CSB przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy uzna, że jego realizacja zagraża interesom Klienta (np. zbyt duża ilość linków zamawiana w jednym czasie) lub CSB.
 10. W przypadku odmowy realizacji zamówienia CSB bez zbędnej zwłoki zwróci Klientowi pełną kwotę przelanych przez Klienta środków.
 11. CSB zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych wprowadzaniem zmian, pracami konserwacyjnymi lub jego rozwojem.
 12. Wszystkie treści publikowane w Serwisie są chronione prawem autorskim i zabrania się ich redystrybucji bez zgody CSB.

§ 3 - Zamówienia

 1. W toku dokonywania zakupów, Użytkownik przechodzi do serwisu Przelewy24.pl
 2. Właściciel nie ma dostępu do danych bankowych Klienta ani nie nadzoruje procesu opłacania zamówienia.
 3. Na podstawie danych przekazanych przez Przelewy24.pl, Właściciel  wystawia dokument potwierdzający dokonanie zakupu.
 4. Użytkownik składający zamówienie w niniejszym serwisie internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków drogą elektroniczną w formie plików pdf.
 5. Realizowane przez CSB w ramach Serwisu usługi dostarczane są Klientowi w formie elektronicznej na podany przez Niego adres e-mail.
 6. CSB realizuje zamówienie na podstawie dostarczonych przez Klienta szczegółów zamówienia. CSB nie odpowiada za błędy zawarte w danych przekazanych przez klienta.
 7. Sprzedawane w Serwisie szkolenia są chronione prawem autorskim. Redystrybucja zakupionych przez Klienta materiałów szkoleniowych, a także ich bezpłatne publikowanie na portalach nie należących do CSB jest zabronione i będzie traktowane jako złamanie praw autorskich.
 8. Klient przyjmuje do wiadomosci, że zakupione przez Niego materiały szkoleniowe posiadają "zaszyty" kod identyfikujący przypisany do złożonego przez Klienta zamówienia. 
 9. Klient zobowiązuje się do nie przekazywania udzielonego Mu dostępu do materiałów szkoleniowych osobom trzecim.
 10. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia przekazanych mu materiałów szkoleniowych w taki sposób aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu.

§ 4 - Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada starań aby świadczone przez niego usługi były bezpieczne i przynosiły Klientowi jak największe korzyści wynikające ze zmiany pozycji jego strony internetowej w wyszukiwarce Google.
 2. W tym celu Właściciel stale monitoruje rynek SEO i optymalizuje produkty dostępne w Serwisie.
 3. Właściciel serwisu podkreśla, że pozycjonowanie strony powinno być traktowane jako proces realizowany przy wykorzystaniu przemyślanej strategii i nie powinno mieć charakteru doraźnego.
 4. Klient sam określa moment uruchomienia usługi poprzez moment dostarczenia Właścicielowi danych do realizacji zamówienia lub w drodze indywidualnych ustaleń.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozycje strony internetowej Klienta ani za działania podmiotów trzecich wobec Klienta w związku z prowadzonym przez niego pozycjonowaniem.
 6. CSB oświadcza, że nie jest właścicielem portali w których publikowane są linki w ramach zamówionych usług. Tym samym CSB nie odpowiada za czas ich publikacji. Zakupywane usługi wiążą się z opublikowaniem wpisów, a nie z ich utrzymaniem i administracją.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania sposów jest sąd właściwy dla CSB.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2018r.

 

§ 5 - Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub listownie.
 2. Reklamacje elektronicznew formie wiadomości e-mail należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Reklamacje w formie listownej muszą być przesyłane listem poleconym na adres: Centrum Synergii Biznesu ul.Syrenku 31/10 Łodź 91-496
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich dostarczenia.
 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie odpowiadającej formie jej dostarczenia.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie numeru transakcji, danych podmiotu/osoby składającej zamówienie oraz opisania przedmiotu i przyczyny reklamacji.

 

§ 1 - Definicje

Zarabiaj na pozycjonowaniu stron www lub wypozycjonuj własny serwis!

      Kurs SEO online    Sklep SEO

Nasze usługi

 • Kursy online

 • Szkolenia stacjonarne

 • Produkcja szkoleń video

 • Marketing internetowy

Kontakt:

KursyOnline.eu

 600 480 871

kontakt@kursyonline.eu

pozycjonowanie@kursyonline.eu